«پ»

پا

دیدن پا در خواب، بر استواری و ثبات و استقامت انسان تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که پای پیاده راه می‌رود، خسته و درمانده خواهد شد. هردو پای انسان در خواب بر ملک و دارایی و اسباب رفتن دلالت دارد.

پا ابرنج

هرکس پا ابرنجی از طلا یا نقره را در خواب ببیند به مصیبت یا اندوهی دچار می‌شود یا به زندان می‌افتد و هر آنچه زن از بدی یا خوبی در پا ابرنجش، در خواب می‌بیند، برای شوهرش تعبیر می‌شود.

پای برهنه

دیدن پای برهنه در خواب، بر خستگی دلالت دارد. اگر کسی ببیند که با یک پا راه می‌رود، شریکش از او جدا می‌شود.

پایین آمدن

هر نوع پایین آمدنی در خواب، بر از دست دادن درجه و مقام یا جدایی از همسر تعبیر می‌شود.

پدربزرگ

اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است، عمرش طولانی و مقامش والا می‌گردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است، تلاش و کوشش او کم خواهد شد.

پر

دیدن پر در خواب، بر دستیابی به پول و ثروت یا جاه و مقام دلالت دارد.

پرتاب

پرتاب هرچیز در خواب، ممکن است بر دشنام دادن به علما و دانشمندان یا تهمت زنا زدن به دیگران تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که هدف و نشانه‌ای را معین نموده و به طرف آن پرتاب می‌کند و پرتابش به هدف می‌خورد، به مراد خود می‌رسد و اگر در خواب چیزی را به طرف کسی پرتاب کند، اما به هدف اصابت نکند، به آن فرد به ناحق تهمت می‌زند.

پرچم

پرچم در خواب، بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت می‌کنند. پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بلا، پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت، پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است. اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت می‌یابد و راه خود را پیدا می‌کند. دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر می‌شود.

پرده

ممکن است پرده در خواب، به دوست یا همسری که اسرار را نزد خود نگه می‌دارد، تعبیر شود. ممکن است پرده، بر پنهان کاری دلالت داشته باشد و بالا رفتن آن به افشای راز و آبروریزی تعبیر شود. پرده بر دورویی نیز، دلالت دارد.

پرنده

دیدن پرنده در خواب، بر زن زیباروی دلالت دارد. همچنین دیدن پرنده در خواب به سربلندی، شکوهمندی و زینت، و برای بازرگان به سود و منفعت تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که پرنده‌ای از آسمان پایین آمد و جلوی او بر زمین نشست یا افتاد، به مژده‌ای بسیار خوش تعبیر می‌شود.

پرواز کردن

پرواز کردن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که در میان زمین و آسمان پرواز می‌کند، نشانه‌ی این است که آمال و آرزوهای بسیار دارد.

پستان

دیدن پستان در خواب، به زن یا دختر بیننده‌ی خواب تعبیر می‌شود. اگر کسی زنی را در خواب دید که پستان‌هایش آویزان شده است، [آن زن] دچار زنا می‌شود. بزرگی پستان در خواب برای زن نشانه‌ی گناه است. وجود شیر در پستان بر افزایش پول یا فرزند پسر دلالت دارد.

پشت سر

پشت سر یا پشت گردن در خواب، ممکن است با توجّه به گذشته و جستجوی وقایع گذشته تعبیر شود.

پشیمانی

پشیمانی در خواب، ممکن است بر عجله کردن در انجام امور دلالت داشته باشد.

پل

دیدن پل در خواب، به هرچیزی که باعث نجات انسان از درماندگی در دنیا و عذاب جهنم شود، تعبیر می‌گردد.

پلک چشم

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود، برای همه، به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.

پلنگ

دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین ‌برده، بر دشمنش ظفر می‌یابد و اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است، به قدرتی بزرگ دست می‌یابد.

پلیس

دیدن پلیس و دار و دسته‌اش در خواب، بر غم و ناراحتی دلالت دارد.

پنیر

دیدن پنیری که از شیر درست شده است، بر رزق و روزی دلالت دارد و برای جنگجو بر پیروزی او تعبیر می‌شود. دیدن پنیر تر از پنیر خشک بهتر است. خوردن پنیر با نان، بر خسّت دلالت دارد.

پوست

ممکن است دیدن پوست در خواب، بر صبر و بردباری دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پوستش زیبا و شاداب گشته است، از بیماری بهبود می‌یابد و به خیر و برکت و آرامش دست می‌یابد. زرد بودن پوست، بر بیماری دلالت دارد.

پیاز

دیدن آن در خواب، خوب و خوردن آن در خواب، بد است.

پیراهن

دیدن پیراهن در خواب، بر دین و تقوا، کردار انسان یا مژده نیک دلالت دارد. پیراهن برای زن به شوهر تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنی سبز بر تن دارد، بر دینداری و عبادت او دلالت دارد و اگر این خواب را برای فرد مرده‌ای ببیند، بر خوب بودن حال آن مرده در پیشگاه پروردگار دلالت دارد. دیدن پیراهن سفید در خواب، برای بینندۀ خواب خوب است. اگر کسی که به پوشیدن پیراهن سیاه عادت ندارد، در خواب ببیند که پیراهن سیاهی به تن نموده است، به بعضی از آن چیزهایی که برایش ناخوشایند است، دچار می‌شود، اما اگر کسی در زندگی شخصی خود پیراهن سیاه می‌پوشد، دیدن آن در خواب، به شرف، ثروت و بزرگی بر دیگران تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیراهن سرخی بر تن نموده است، پول زیادی به او بخشیده می‌شود که حق خداوند نیز، در آن واجب می‌گردد پس باید از خدا بترسد و زکات آن پول را بپردازد. دیدن پیراهن قرمز برای زن به عروسی و شوهر نمودن او دلالت دارد. بر تن نمودن پیراهن نو برای ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگی، و برای فقیر بر ثروت و آسایش، و برای بدهکار به پرداخت وام و قرض دلالت دارد. اگر کسی در خواب خود را شست و بعد از آن پیراهنی نو بر تن نمود، از غم و غصه‌ای که دارد، نجات می‌یابد و عملی نیک انجام می‌دهد. اگر کسی ببیند که پیراهنی کهنه بر تن نموده است، به غم و غصه دچار می‌شود. پیراهن بنفش در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد و بر تن نمودن پیراهن کثیف به از بین رفتن غم و ناراحتی تعبیر می‌شود.

پیرزن

دیدن پیرزن در خواب، نشانه عجز و ناتوانی است و ممکن است بر دنیای فانی نیز، دلالت داشته باشد. دیدن پیرزن، به خاک خشک و بی‌حاصل نیز تعبیر می‌شود. دیدن پیرزن زشت‌رو در خواب، نشانه فتنه و آشوب است.

پیرمرد

اگر جوانی در خواب ببیند که پیر و معتمد مردم شده است به او علم و ادب عطا می‌شود. دیدن پیرمرد نیکوکار در خواب نشانه سربلندی، شرف، روزی، برکت و درازی عمر است.

پیری

پیری در خواب، بر ضعف دلالت دارد و ممکن است به عمر طولانی نیز، تعبیر شود. ابن سیرین/ پیر بودن در خواب را برای کسی که خود پیر نبود، خوب نمی‌دانست.

پیشانی

پیشانی، به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد از این‌رو، اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است، از جاه و مقام و شهرتش کاسته می‌شود.

پینه‌دوز

دیدن پینه‌دوز در خواب، بر خیر و خوشی و شفای بیمار دلالت دارد.