«ب»

باد

ممکن است در خواب، به آفت و مصیبت و بلا تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که باد، چنان شدید می‌وزد که دیوارها را منهدم می‌کند و انسان‌ها را به هوا می‌برد، این خواب بر بلای بزرگی در میان مردم تعبیر می‌شود. باد ممکن است به مژده‌ی الهی نیز، تعبیر شود و اگر نسیمی از سمت مشخصی بوزد، به خیر و رحمت تعبیر می‌شود.

باد شکم

باد شکم در خواب، بر سخن بیهوده و بی‌معنی دلالت دارد و ممکن است به حماقت و سخنان غیراخلاقی نیز، تعبیر شود.

بار

ممکن است، بر بار سنگین گناه و بزهکاری دلالت داشته باشد. بار سنگین برای زن، بر حاملگی و یا شوهر پرخاشگر دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که باری از چوب حمل می‌کند، میان مردم سخن‌چینی کرده است. [سخن‌چین بدبخت، هیزم‌کش است]

باران

دیدن بارانی که زیان به دنبال نداشته باشد، نشانه رحمت و شادابی و طراوت است، اما اگر کسی ببیند که بارانی زیان‌آور یا باران خون و سنگ از آسمان می‌بارد، بر زیاد شدن گناهان دلالت دارد.

بازار

دیدن بازار در خواب، ممکن است بر دروغ، گناه و غم دلالت داشته باشد؛ البته هر بازاری ممکن است که تعبیرخاصی را داشته باشد؛ مثلاً: بازار کتاب‌فروشان برهدایت و توبه، بازار داروفروشان بر شفای بیماران، بازار شیرینی‌فروشان بر ایمان و اسلام، بازار زینت‌آلات بر شادی وعروسی و ازدواج، بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسیار خوشایند، بازار سلاح‌فروشان بر جنگ و پیروزی بر دشمنان، بازار سبزی‌فروشان و ماهی‌فروشان بر روزی و منفعت، بازار گوشت‌فروشان بر غم و غصه، بازار میوه‌فروشان بر اعمال نیک، بازار چوب‌فروشان بر نفاق و تفرقه، بازار خیمه‌فروشان بر مسافرت دلالت دارند.

باز کردن

باز کردن قفل و درهای بسته در خواب، نشانه شادی بعد از ناراحتی و به دست آوردن رزق و روزی آسان می‌باشد.

بازگشتن از سفر

بازگشتن از سفر در خواب، بر از بین رفتن غم و اندوه، باز شدن درهای رحمت، نجات یافتن از شرّ و بدی دلالت دارد؛ ممکن است این خواب دلیلی بر توبه‌ی بیننده‌ی خواب باشد.

بازی کردن

بازی کردن در خواب، بر غرور و تکبّر و مسخره‌ کردن و نقصان دین دلالت دارد.

باغ

باغ سرسبز در خواب، به اسلام و دین تعبیر می‌شود و اگر مرده‌ای را در باغی دیدند، او در بهشت به سر می‌برد.

بالا رفتن

بالا رفتن در خواب، به ارتقای درجه و مقام و ارزش تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب جاهای بلند، مانند قلّه‌ی کوه‌ها را ببیند، به مرادش می‌رسد. بالا رفتن به شیوه‌ای عمودی و مستقیم خوب نیست و خیری در آن وجود ندارد.

بخالت

بخالت در خواب نشانه‌ی فقر و تنگدستی است.

بذر

بذر یا تخم هرچیزی در خواب، بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.

برج

اگر کسی در خواب دید که بالای برجی است، از دست آن‌کس که به دنبالش است در امان نخواهد بود و اگر بیننده‌ی خواب بیمار باشد، ممکن است بمیرد.

برف

دیدن برف در خواب، به رسیدن رزق و روزی و بهبودی از بیماری دلالت دارد.

برق آسمان

دیدن برق آسمان به تنهایی در خواب، بر هدایت یافتن بعد از گمراهی دلالت دارد و ممکن است مژده‌ی برگشتن گم‌گشته‌ای، تجدید شدن رزق و روزی یا یاری شدن از طرف دیگران باشد. نشانه‌ی دیگر رعد و برق، ترسیدن از سلطان است.

برگشتن زن مطلّقه

برگشتن زن مطلّقه در خواب، دلیلی است بر بهبود بیماری، بازگشتن به دین و مذهب یا نزد دوستان و خویشان.

برّه

دیدن برّه در خواب، بر پسری که مطیع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گوشت برّه می‌خورد، دارایی کمی به دست می‌آورد.

برهنگی

اگر کسی در خواب، خود را برهنه در میان عدّه زیادی از مردم ببیند، آبرویش می‌رود و اگر در خواب ببیند که برهنه است و از مردم شرم داردو از آن‌ها لباس و پوشاک می‌خواهد، ورشکسته و فقیر خواهد شد. اگر کسی در خواب ببیند که برهنه از نظر مردم فرار می‌کند، نشانه این است که از اتهامی که به او زده‌اند، پاک و مبرّا است. برهنه بودن زن در خواب، نشانه جدا شدن او از خانه و همسرش می‌باشد.

بریدن

بریده شدن سر در خواب، برای کسی که در ناراحتی و بدهکاری است، نشانه‌ی گشایش در امور زندگی است و اگر سر شخص، توسط صاحب خواب شناخته شده باشد، خیر زیادی از او به دست صاحب خواب می‌رسد. بریده شدن دست در خواب، نشانه تقاضا نکردن و درخواست نکردن نیاز از دیگران است و بریده شدن دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست با یکدیگر نشانه فساد در دین است. بریده شدن اندام‌های بدن انسان ممکن است به دور افتادن از خانواده و خویشان و رفتن به سفر تعبیر شود.

بستر

بستر در خواب، به همسر مرد تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که بسترش را می‌فروشد، زنش را طلاق می‌دهد و اگر زنش بیمار باشد، از دنیا می‌رود. بستر هم‌چنین به کنیز و استراحت تعبیر می‌شود. نرمی بستر نشانه مطیع بودن زن است. اگر کسی علاوه بر بستر خود، بستری دیگر در کنار آن ببیند، زنی دیگر می‌گیرد؛ اگر بستر، زیبا باشد زنش زیبا و اگر بستر پاره باشد، زنش سرگردان و بی‌دین است. به‌طور کلی، بستر در خواب به هر شکلی که باشد به همسر مرد تعبیر می‌شود.

بستن

اگر کسی در خواب ببیند که یک در نو را می‌بندد، اگر مجرّد باشد، دختری نیکوکار را به عقد خود درمی‌آورد و اگر در خواب ببیند که‌ می‌خواهد در خانه‌اش را ببندد، امّا نمی‌تواند آن را ببندد، در انجام کاری ناتوان می‌شود.

بسملّه گفتن

گفتن بسم‌الله در خواب، نشانه‌ی علم و هدایت است.

بشّاش بودن

شاد و بشّاش بودن در خواب، برای عالِمان و نیکوکاران، نشانه‌ی اطاعت از خدا و پیامبرص است و برای افراد دیگر، که اهل لهو و لعب هستند، بر غفلت و تمایل به سوی بدعت‌گران و گمراهان و اعمال حرام دلالت دارد.

بلندی قد

اگر کسی در خواب ببیند که بلند قد شده است بر ثروت و آسایش و دانشش افزوده می‌گردد. بلندی قد، نشانه طولانی بودن عمر و کوتاهی آن نشانه کوتاه بودن عمر است. اگر کسی در خواب ببیند که ابتدا بلند قد بوده، سپس کوتاه قد شده است، بسیار بد است، زیرا این خواب نشانه بی‌ارزش شدن و پایین آمدن درجه و مقام یا نزدیک شدن اجل است.

بند

بند در خواب، نشانه ثابت ‌قدم بودن در دین است و اگر کسی ببیند که در شهری او را به بند کشیده‌اند، مقیم آن شهر می‌شود و اگر ببیند که در خانه به بند کشیده شده است، با زنی امتحان می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که همراه با فرد دیگری به بند کشیده شده است، گناه بزرگی مرتکب می‌شود یا ممکن است در خطر انتقام فرمانروا قرار بگیرد؛ زیرا خداوند می‌فرمایند:

﴿وَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٖ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلۡأَصۡفَادِ٤٩[إبراهيم: ۴٩].

«در آن روز گناهکاران را می‌بینی که در کنار هم به زنجیرها بسته شده‌اند».

بوستان

دیدن بوستان در خواب، بر زن دلالت دارد؛ زیرا همان‌گونه که بوستان بعد از آبیاری سبز و خرم می‌شودو میوه می‌دهد، زن نیز، با ریختن آب مرد در رحمش، حامله شده و بچه‌دار می‌گردد. اگر بیننده‌ی خواب مجاهد و رزمنده‌ی راه خدا باشد، شهید می‌شود (ان‌شاءالله)؛ به ویژه اگر در داخل آن بوستان زنی باشد و او را به خود بخواند یا در آن بوستان، شیر یا عسل بنوشد. ممکن است دیدن بوستان در خواب به زن و فرزندان و زندگی مرفّه و از بین رفتن غصه و ناراحتی تعبیر شود.

بوسه

بوسه در خواب، نشانه رسیدن به مراد و آرزو است.

بوی خوش

بوی خوش در خواب، بر سخن گفتن و یاد نیکو کردن از کسی دلالت دارد. بوی خوش در خواب، برای بیمار نشانه مردن اوست. اگر زنی در خواب ببیند که به خود عطر می‌زند، به انجام عمل نیکی مبادرت می‌ورزد و اگر ازدواج نکرده بود، ازدواج می‌کند. اگر دزد یا حقّه‌بازی به خود عطر بزند، از گناه توبه خواهد کرد.

بهشت

اگر کسی در خواب، بهشت را دید، اما به آن وارد نشد، این خواب مژده‌ای است بر او که اعمالش نیک و خیر است و اگر وارد آن شد، در زندگی شادمان گشته و در دنیا و آخرت در امان خواهد بود. اگر کسی ببیند که در بهشت نشسته است، دلسوزی، اخلاص و دین، کاملاً به او بخشیده خواهد شد و اگر ببیند که از میوه‌های بهشت می‌خورد، به اندازه‌ای که خورده است علم و فقه شرعی به او عطا می‌شود. تفرّج در بهشت، بر مقام بالا و فراوانی روزی دلالت دارد. وارد شدن به بهشت برای کسی که ترسی دارد، بر آرامش و برای کسی که غمی دارد، به برطرف شدن آن و برای فرد مجرّداست، بر ازدواج دلالت دارد.

بی‌پول شدن

بی‌پول شدن در خواب، بر دینداری شخصی که مفلس و بی‌پول شده است، دلالت دارد.

بی‌مبالاتی

بی‌مبالاتی و کوتاه آمدن در خواب، به بی‌مبالاتی در اعمال نیک تعبیر می‌شود.

بیماری

بیماری در خواب، به نفاق یا نقصان در دین تعبیر می‌شود.

بینی

دیدن بینی در خواب، بر چیزهایی دلالت دارد که انسان با آن‌ها خود را بالا برده و اظهار فضل می‌کند یا خود را با آن‌ها زینت می‌بخشد، مانند پول، پدر، فرزند، زن، شوهر، شریک و... اگر کسی در خواب ببیند که بینی‌اش زیباست یا زیبا شده است، بر بهتر شدن احوال آنانی که در بالا نام برده شدند، دلالت دارد. بینی بزرگ یا سیاه، بر تحت ستم قرار گرفتن و تسلیم شدن و گردن نهادن دلالت دارد.