«الف»

آب انگور

اگر کسی در خواب ببیند که آب انگور می‌گیرد و از آن شربت می‌سازد، خیر و برکت به او روی می‌آورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد. اگر در زمانی که مردم در گرانی، قحطی و خشکسالی به‌سر می‌برند، کسی در خواب ببیند که همه مردم آب انگور یا عصاره زیتون می‌گیرند، دروازه خیر و رحمت بر آن‌ها گشوده خواهد شد.

آب زمزم

خوردن آب زمزم در خواب بر شفا یافتن از بیماری‌ها و برآورده شدن نیازها تعبیر می‌شود.

آبله

آبله به پول و دارایی تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که به بیماری آبله دچار شده است، به ثروت و پولش افزوده می‌شود.

آبیاری

اگر آبیاری زمین بعد از تشنگی آن باشد، به خوشی و شادمانی بعد از ناراحتی و اندوه، رفع نیاز و ثروتمند شدن بعد از فقر، دستیابی به علم و دانش از دست رفته، دلالت دارد و ممکن است آبیاری به اصلاح امور دینی شخص و صاحب اخلاق پسندیده شدن در زندگی تعبیر شود. اگر کسی ببیند که از یک جوی آب، زمینی را آبیاری می‌کند، به خیر و بهره‌ای زیاد دست می‌یابد و از زندگی خوب و آرامی بهره‌مند می‌شود.

آتش

دیدن آتش در خواب، به جنگ و عداوت و شکست تعبیر می‌شود و هرچه دود آن آتش بیشتر باشد، خطر آن بیشتر است. اگر کسی در خواب ببیند که آتش را می‌پرستد، انسانی جنگ ‌طلب است و ممکن است از اوامر شیطان اطاعت کرده باشد و اگر ببیند که آتش می‌خورد، مال یتیم یا مال حرامی را به ناحق می‌خورد. رسیدن به آتش و خوردن آن در خواب به جنگ، طاعون یا مرگ نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که آتش، قسمتی از لباس‌ها یا اندامی از بدنش را سوزانده است، به بلا و مصیبت دچار می‌شود. دیدن آتشی که سودمند و مایه روشنایی باشد به مژده و ایمن شدن از ترس، هراس برای آن کس که ترسی دارد، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که در میان مردم، آتشی روشن کرد، میان آنان عداوت و تفرقه می‌اندازد و خاموش شدن آتش در خواب به خاموش شدن فتنه و آشوب تعبیر می‌شود.

آتش‌بس

آتش‌بس در خواب به ایمن شدن بعد از ترس، راحتی و استراحت بعد از خستگی تعبیر می‌شود.

آدم ابوالبشر÷

هرکس آدمص را در خواب ببیند، اگر شایستگی داشته باشد، مسؤولیت بزرگی به او محول می‌شود؛ به دلیل این آیه: ﴿إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ؛ یعنی، «من [آدم را] در زمین جانشین می‌گردانم». و نیز، گفته شده است که هرکس آدمص را در خواب ببیند، برای مدتی فریب دشمنانش را می‌خورد، اما در نهایت از فریب آنان آگاه می‌شود.

آرزو

اگر کسی در خواب ببیند که آرزویی در دل دارد، به آرامش و آسایش می‌رسد و به مرادش خواهد رسید.

آستانه در

دیدن آستانه در، درخواب به همسر مرد تعبیر می‌شود.

آسمان

اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان، آتش می‌بارد و به مردم می‌خورد، تعبیرش آن است که مردم دچار زیان، ناراحتی یا گرانی می‌گردند. ممکن است، آسمان به سلطه و فرمانروایی تعبیر شود و هرکس با نردبان یا با ریسمانی به آسمان صعود کند، درجه و مقام او افزایش می‌یابد. هر نزدیک شدنی به آسمان برای افراد نیکوکار و دیندار، نزدیک شدن به خدا تعبیر می‌شود و نیز، ممکن است بر نزدیک شدن به سلطان، پیشوا، عالم، پدر، همسر و یا رئیس دلالت داشته باشد. اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان پایین افتاد، گناه بزرگی را انجام می‌دهد. اگر کسی ببیند که از آسمان منطقه‌ای، روشنایی و نور ظاهر می‌گردد، مردم آن منطقه، هدایت می‌شوند و اگر از آن، تاریکی ظاهر گردد، بر گمراهی مردم آن منطقه دلالت دارد.

آسیاب

دیدن آسیاب در خواب، دلیلی بر بهتر شدن احوال صاحب آسیاب یا ثروتمند شدن او بعد از فقر می‌باشد. دیدن آسیاب در خواب، برای پسران و دختران مجرّد به ازدواج تعبیر می‌شود.

آشامیدن

آشامیدن مایعی ناشناخته یا آبی گوارا بر هدایت و علم، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که آبی گوارا و سرد می‌نوشد، پول حلالی به دست می‌آورد.

آشپز

دیدن آشپز یا وسایل پخت غذا به آهنگ شادی و خوشی، تعبیر می‌شود.

آشپزی

اگر کسی در خواب ببیند که با آتش، آشپزی می‌کرد و غذایش رانیز، به خوبی پخت، به مرادش برسد. اگر غذایش گوشت گوسفند بود، زندگی شرافتمند و خوشی خواهد داشت.

آغوش

اگر کسی در خواب ببیند که فرد زنده‌ای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی، با او به سر می‌برد و اگر ببیند که مرده‌ای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد. اگر کسی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی دنیا باز نموده است.

آفتاب‌پرست

دیدن آفتاب‌پرست بر وزیر پادشاه یا معاون او، دلالت دارد و نیز، بر مردی دلالت دارد که در انجام امور، سریع است و دچار شک و تردید نمی‌گردد. ممکن است دیدن آن به امتحان و آزمایش در دین و ایمان نیز، تعبیر شود.

آمیزش جنسی

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است. اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

آهن

دیدن آهن در خواب، بر مال و عزّت و قدرت، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که آهن حمل می‌کند یا از دست کسی آهن می‌گیرد، بعد از دوران ضعف و ذلّت به قدرت و عزّت می‌رسد. اگر کسی در خواب ببیند که آهن برای او نرم گشته است، مقامی بالا و ملک و روزی فراوان به او عطا می‌شود.

آهو

دیدن آهو در خواب، نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز، تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب آهویی را شکار کند یا به او هدیه شود یا آن را بخرد، به او رزق و روزی عطا می‌شود و اگر مجرّد بود، زن می‌گیرد یا در غیر این‌‌صورت صاحب فرزند شود. اگر کسی ببیند، آهویی را با خود برد، خیر بسیار به دست او می‌رسد و اگر آهویی را سر برید، دختری را به عقد خود درآورد. اگر مردی در خواب ببیند که آهویی، خود را به روی او انداخت، همسرش از اوامر او، سرپیچی می‌کند.

آیات قرآن

اگر کسی، شخصی را که فوت نموده است در حال خواندن آیات قرآن ببیند، در صورتی‌که آن آیات، آیات رحمت و بخشش باشد، آن مرده، مورد رحمت خداوند قرار گرفته است. (ان‌شاء الله) و اگر آن آیات، آیات عذاب و شکنجه‌ی دوزخیان باشد، آن شخص در عذاب است. اگر خواننده‌ی آیات قرآن زنده باشد یا آیات هشدار و انذار باشد، بر هشدار به بیننده‌ی خواب، دلالت دارد تا از گمراهی دست بکشد و اگر آیات مژده‌دهنده باشد، برای خواننده‌ی آن، مژده‌ی خیر و نیکی است.

ابر

ابر در خواب، بر دین اسلام دلالت دارد؛ زیرا اسلام باعث زنده شدن مردم و نجات آن‌ها از کفر، نادانی و گمراهی می‌گردد. ممکن است ابر بر علم و دانش، کاردانی و حکمت نیز، دلالت داشته باشد و هم‌چنین ابر به باردار شدن زنان نیز، تعبیر می‌شود. ابر ممکن است به باران نیز، تعبیر شود زیرا باران از ابر می‌آید و گفته شده است که اگر کسی ابر را در خواب ببیند، و آن فصل، فصل بارش باران باشد، خیر و خوشی و برکت به او روی می‌آورد. دیدن ابر بر رفع غم و اندوه نیز، دلالت دارد.

ابراهیم پیامبر÷

هرکس ابراهیم÷ را در خواب ببیند، زیارت خانه‌ی خدا نصیبش می‌شود (ان‌شاءالله). ممکن است دیدن آن حضرت، به پدری مهربان و دلسوز برای فرزندانش تعبیر شود و نیز، گفته شده است که دیدن آن حضرت در خواب، به مبتلا شدن به سختی و ناراحتی وسرانجام، نجات از آن ناراحتی، تعبیر شده است.

ابرو

دیدن ابرو در خواب، برای مرد بر مردانگی، جوانمردی، امانتداری، شهرت و مقام بالا، دلالت دارد. اگر کسی ببیند که ابروانش در هم فرو رفته‌اند، به تفاهم و محبت تعبیر می‌شود و اگر ابروها بر روی چشم‌ها پایین آمده باشند، دلالت بر این دارد که احوال یکی از بستگان و اطرافیانش مانند فرزند، پدر، همسر، دوست، شریک و... دگرگون می‌شود و ممکن است به عمر طولانی نیز، تعبیر شود.

ابریشم

دیدن ابریشم در خواب، بر عشق و علاقه دلالت دارد. دیدن لباس ابریشم بر تن فقها، نشانه‌ی دنیادوستی آن‌ها و دعوت مردم به بدعت است. دیدن ابریشم، بر ازدواج با زنی پاک و شریف نیز، دلالت دارد.

اتاق

اتاق در خواب، برای کسی که ترس و بیمی دارد، نشانه امنیت و آسایش است؛ زیرا خداوند می‌فرمایند: ﴿وَهُمۡ فِي ٱلۡغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ٣٧؛ یعنی، آنان در اتاق‌هایی با امنیت و آسایش به سر می‌برند و اگر بینندۀ خواب مجرّد بود، ازدواج می‌کند.

احرام پوشیدن

اگر کسی ببیند که احرام پوشیده، دالّ بر این است که از معاشرت جنسی بیزار است. هم‌چنین احرام پوشیدن در خواب به دوری از گناه یا مسابقه تعبیر شده است.

احساس غربت

احساس غربت در خواب، جدا شدن از همسر و دوستان است و اگر در این خواب شیون و گریه باشد، خیری در آن نیست.

اخم

اگر کسی در خواب ببیند که اخم کرده و چهره‌ای عبوس دارد، صاحب دختر ‌شود.

ادرار

اگر کسی در خواب ببیند که ادرار می‌کند و در ادرارش خون وجود دارد، با زنی مطلّقه یا با زنی از محارم خود هم‌بستر ‌شود و خود از آن بی‌اطلاع است. اگر کسی دید که در خانه یا زمین عده‌ای، ادرار می‌کند، داماد آن‌ها می‌شود و از آن‌ها زن می‌گیرد. اگر کسی دید که به صورت غیرعادی، بسیار ادرار می‌کند و خود را نجس کرده و بوی نامطبوع از آن می‌آید یا اینکه جلوی چشم دیگران ادرار می‌کند، بر عمل بدی، دلالت می‌کند که به خاطر آن آبرویش می‌رود. خوردن ادرار در خواب، بر خوردن چیزهای مشکوک در کسب و کار یا پول حرام، دلالت دارد.

اذان

اذان گفتن در خواب، به زیارت خانه‌ی خدا تعبیرمی‌شود و ممکن است، دلیل بر انجام دادن اعمال خیر و نیک و نجات یافتن از شرّ شیطان باشد. اگر کسی ببیند که در کاروانی اذان می‌گوید، به دزدی متهم می‌شود. هم‌چنین اذان گفتن به جدا شدن از شریک نیز، تعبیر شده است. اگر کسی ببیند در ویرانه‌ای اذان می‌گوید، آن مکان آباد و پرجمعیت می‌شود. اگر کسی ببیند که در میان جمعی از مردم اذان می‌گوید، گروهی را به اسلام دعوت می‌کند.

ارّه

ارّه در خواب، به رفیق، شریک یا جانشین شخص، تعبیر می‌شود.

ازدواج

ازدواج در خواب، به رحْم و شفقت و الطاف الهی دلالت دارد. ازدواج به پیشه و حرفه نیز، تعبیر می‌شود؛ اگر کسی در خواب ببیند با زنی ازدواج نمود، سپس آن زن مُرد، به شغلی روی می‌آورد که چیزی جز غم و اندوه برایش ندارد. اگر کسی ببیند که با زنی بی‌عفت ازدواج می‌کند، مرتکب زنا می‌شود. اگر زنی بیمار در خواب ببیند که بدون حقّ انتخاب به عقد کسی درمی‌آید، خواهد مُرد و برای مرد بیمار نیز، چنین است. اگر دختری ببیند که ازدواج می‌کند، به خیر بسیار دست می‌یابد و اگر مردی که یک یا چند زن دارد، در خواب ببیند که ازدواج می‌کند به خیر و اقتداری فراوان دست می‌یابد.

اسب

اگر کسی در خواب ببیند که اسبی دارد، بر روزی بسیار و پیروزی او بر دشمنان، دلالت دارد و اگر ببیند که سوار بر اسب است، به مقامی بزرگ دست می‌یابد.

استخوان

استخوان در خواب، نشانه‌ی امری بزرگ و سترگ است و نشانه آنچه، انسان با کمک آن می‌تواند به خانه و خانواده‌اش یاری نماید یا با کمک آن به ملک و دارائیش بیفزاید. اگر بیماری در خواب ببیند که استخوانش شکسته است، از دنیا می‌رود و دیدن چنین خوابی برای شخص سالم، به بیمار شدن او تعبیر می‌شود.

استر

دیدن آن در خواب، بر سفر کردن، دلالت دارد. اگر کسی دید که بر پشت استری سوار است، عمرش دراز می‌گردد یا زنی که نازاست، ازدواج می‌کند. دیدن استر با زین و برگ، بر زنی زیبا، عاقل و بااخلاق یا بر سفری سودمند، دلالت می‌کند.

استراحت

استراحت پس از خستگی در خواب، بر ثروتمند شدن پس از تنگدستی دلالت دارد و اگر بیننده‌ی خواب بیمار باشد، برنزدیک شدن اجلش، دلالت دارد.

استعاذه (گفتن «اعوذبالله من الشیطان الرجیم»)

هرکس در خواب ببیند که به طور مداوم، با گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شرّ شیطان به خداوند پناه می‌برد، خداوند دانش و آگاهی سودمند به او خواهد بخشید، او را به راه راست و پایدار، هدایت می‌کند و از شرّ دشمنانش در امان نگه می‌دارد و با عطای مال حلال، او را ثروتمند خواهد نمود. اگر بیننده‌ی خواب مریض و به ویژه، جن‌زده شده باشد، شفا خواهد یافت. ممکن است استعاذه، دالّ بر پرهیز نمودن از شراکت با شخصی خائن باشد و نیز، ممکن است بر پاکی و مسلمان شدن بعد از کفر، دلالت داشته باشد.

استغفار (طلب مغفرت الهی)

طلب مغفرت و بخشایش الهی در خواب، بر زیاد شدن روزی و از بین رفتن درد و بلا، دلالت دارد.

استفراغ

اگر کسی در خواب ببیند که خون استفراغ می‌کند از مال حرام یا گناهی توبه می‌کند و اگر ببیند که استفراغش ماست است، از فطرت پاک اسلام منحرف می‌شود. استفراغ در خواب به بازگرداندن امانت به صاحبان آن‌ها، افشای اسرار یا رهایی از افکار و غصه‌های درونی نیز، تعبیر می‌شود. اگر بیماری در خواب ببیند که استفراغ می‌کند، از دنیا می‌رود.

اسرافیل

دیدن اسرافیل در حال دمیدن در صور، بر مردن دلالت دارد. [اسرافیل، فرشته‌ای است که به امر پروردگار دوبار در وسیله‌ای به نام صور می‌دمد: بار اول، تمام مخلوقات می‌میرند و بار دوم، همگی زنده شده روانه‌ی میدان محشر می‌گردند].

اسم

اگر کسی در خواب ببیند که اسم شخصی تغییر نمود، آن را به نیکی تعبیر نماید. مثلاً «سعد» را به شادی و «سلام» را به سلامتی تعبیر نماید.

اسماعیل پیامبر÷

هرکس در خواب، اسماعیل÷ را ببیند به او فصاحت، بلاغت و ریاست، عطا می‌شود و در راه رضای خدا، مسجدی را بنا خواهد نمود. ممکن است دیدن آن حضرت، بر شخصی دلالت نماید که بر عهد و پیمانش وفادار است.

اشک

اشک سرد، بر خوشی و اشک گرم، بر غم و اندوه دلالت دارد. اشک ریختن در خواب، ممکن است بر تنهایی، بی‌‌کسی، غربت و یاد نمودن از خویشان دلالت داشته باشد.

اصحاب پیامبرص

دیدن اصحاب پیامبرص به شیوه‌ای پسندیده و مطلوب، بر پیروی از روش آنان و پاکی عقیده‌ی بیننده‌ی خواب و نیز، بر خیر، محبت، برادری، وحدت و اتفاق، اجتناب از حسادت وکینه و دشمنی دلالت دارد. در این تعبیر، باید درجه ومرتبه‌ی هر صحابه را آن‌گونه که در سیره‌ها بیان شده است، در نظر داشت. دیدن اصحاب در خواب، ممکن است بر گسترش علم، امر به معروف و نهی از منکر نیز، دلالت داشته باشد و نیز، ممکن است بر فتنه و آشوب ایجاد شده میان آنان یا عدل و داد آنان در آن شرایط، دلالت داشته باشد. دیدن تک‌تک اصحاب را می‌توان براساس اسامی آنان نیز، تعبیر نمود؛ مثلاً، تعبیر نمودن «سعد» به خوشی و شادی.

اعتکاف کردن

اعتکاف کردن در خواب با توجه به جایی که در آن اعتکاف شده است، تعبیر می‌شود. اگر اعتکاف در مسجد باشد، بر انجام عمل نیک دلالت دارد.

افراد خانواده

دیدن افراد خانواده و کسانی که نفقه آن‌ها بر گردن شخص است، بر رزق و روزی ایشان، دلالت دارد.

افتادن

افتادن از جای بلند به جای پست، بر بدتر شدن احوال بیننده‌ی خواب دلالت دارد.

افتادن بر روی صورت

دیدن کسی که بر روی صورتش افتاده است، به بازنده شدن و از بین رفتن، تعبیر می‌شود. اگر بیینده‌ی خواب زن باشد، از شوهرش روی‌گردان و جدا می‌شود.

افتادن دندان

افتادن دندان در خواب، بر عمر طولانی نسبت به هم‌سن و سالان بیننده‌ی خواب، دلالت دارد. اگر کسی ببیند که همه‌ی دندان‌هایش افتاده‌اند، عمری طولانی خواهد داشت و ممکن است افتادن دندان به مرگ یکی از خویشاوندان که بیمار است، تعبیر شود. اگر کسی بدهکار باشد و در خواب ببیند که دندان‌هایش می‌افتند، بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند و گفته شده است که افتادن دندان در دهان، ثروت وسروسامان گرفتن است که شخص به آن دست می‌یابد.

امام جماعت

دیدن امام جماعت در خواب، به شخصی که به او مسؤولیتی داده شده باشد، دلالت دارد و نیز، ممکن است دلیلی برای به دست آوردن مقام، درجه‌ای بالا، امر به معروف و نهی از منکر باشد. اگر کسی دید که بعد از انجام وضوی کامل رو به قبله ایستاده و امام جماعت گروهی گشته است، اگر شایستگی آن را داشته باشد که برای مردم سودمند باشد، بزرگ و سرور آنان می‌شود و اگر امام جماعت بود، اما رو به قبله نایستاد، به دوستانش خیانت می‌کند و بدعتی را پایه‌گذاری می‌کند یا ممکن است عملی ناشایسته و حرام را انجام دهد. اگر کسی دید که امام جماعت عده‌ای از زنان شده است، مسؤولیت عده‌ای ناتوان به او سپرده می‌شود و اگر دید امام جماعت زنان و مردان با هم می‌باشد، اگر شایستگی داشته باشد، قاضی می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به میانجی‌گری میان مردم می‌پردازد.

امیر

دیدن امیر در خواب، بر رییس و بزرگ مردم بودن، دلالت دارد و نیز، بر ازدواج افراد مجرّد؛ زیرا فرد با ازدواج، امیر خانه می‌شود. امیر شدن در خواب، ممکن است ترس گرفتار شدن و به زندان افتادن را به دنبال داشته باشد؛ زیرا امیر در روز قیامت، دستانش به گردنش بسته شده است و تنها عدل و دادش، آن را باز می‌کند.

انار

انار در خواب، به روزی آسان یا به زن، تعبیر می‌شود. اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر می‌شود.

انجیر

انجیر در خواب، بر پول زیاد و برکت و نعمت فراوان دلالت دارد.

اندام

اندام‌های بدن در خواب، به افراد خانواده و خویشاوندان صاحب خواب تعبیر می‌شود. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از اندام‌های بدن، مانند ساعد و.. . را از دست داده است، از خویشاوندانش جدا می‌شود و آن‌ها را ترک می‌کند و یا اینکه به سفر می‌رود.

انکار

اگر کسی در خواب ببیند که امر باطلی را انکار می‌کند، مردم را به امور پسندیده فرامی‌خواند و از کارهای زشت باز می‌دارد، اما اگر عمل نیک و پسندیده‌ای را انکار نماید، بر ظلم و ستم کردنش تعبیر می‌شود.

انگشت

دیدن انگشت در خواب، به کمک گرفتن و استعانت از جنبه‌های زندگی دنیایی و شغل و کار بیننده‌ی خواب دلالت دارد. هم‌چنین دیدن انگشت را در خواب، به زن و فرزندان و مال و دارایی تعبیر نموده‌اند؛ از این‌رو، اگر کسی دید که انگشتانش به صورت زیبایی دراز شده‌اند به تعداد فرزندان و مال و دارایی او افزوده خواهد شد و به عکس اگر دید که انگشتانش کوتاه شده‌اند، آنچه، بیان شد، رو به کاهش می‌گذارند.

انگشتر

اگر مردی در خواب، انگشتر طلا ببیند و زنش هم حامله باشد، دارای فرزند پسر خواهد شد. شکست حلقه‌ی انگشتر در خواب بر طلاق دادن زن دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که حلقه‌ی انگشتری را در انگشتش کرد، سپس آن را بیرون آورد، اگر مسؤولیتی داشته باشد، آن را از او می‌گیرند یا دارائیش را از دست می‌دهد یا زنش را طلاق می‌دهد. اگر زنی این خواب را ببیند، شوهرش خواهد مرد. اگر مرد مجرّدی در خواب ببیند که حلقه‌ی انگشتر در دست می‌کند، زن می‌گیرد. دیدن انگشتری که از چوب ساخته شده باشد، بر زنی دورو دلالت دارد. اگر به زنی در خواب انگشتری داده شود، یا شوهر می‌کند یا بچه‌دار می‌شود. گرفتن انگشتر نقره از پیامبرص یا از یک عالِم، مژده‌ای است برای دستیابی به علم و دانش، امااگر انگشتر از طلا یا آهن باشد هیچ خیری ندارد. اگر کسی در خواب ببیند که یک انگشتر برای قومی فرستاده و آن‌ها آن را بازگردانده‌اند، سخنانی را به قومی می‌گوید، اما آن‌ها سخنانش را قبول نمی‌کنند.

انگور

انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر می‌شود.

ایوب پیامبر÷

دیدن ایوب پیامبر÷ در خواب، بر بلا و مصیبت و عاقبت به خیری از آن بلاها دلالت دارد. اگر بیننده‌ی خواب بیدار باشد، به اذن خداوند شفا می‌یابد. دیدن آن حضرت، ممکن است بر اجابت دعا یا رسیدن به خواسته‌ها نیز، تعبیر شود.