تعبیر براساس تشبیه و قیاس

آتش: به فتنه و آشوب تعبیر شود؛ زیرا آتش، هرچیزی را که نزدیکش باشد، می‌سوزاند و از بین می‌برد؛ فتنه و آشوب نیز، چنین است.

ستاره: به عالم و دانشمند تعبیر شود؛ زیرا مردم با ستاره‌ها، راه‌های خود را پیدا می‌کنند و علما نیز، راهنمای مردم هستند.

آهن یا هر نوع سلاح: به قدرت و پیروزی تعبیر شود.

بوی خوش: به سخنان زیبا، تمجید نمودن و کردار نیک تعبیر شود.

خروس: به مردی شجاع و بانفوذ تعبیر شود.

مار: به دشمن یا بدعت‌گر تعبیر شود؛ زیرا زهرش کشنده است و دشمن و بدعت‌گر نیز، این‌گونه ‌هستند.

بیرون رفتن مریض از خانه: اگر بدون سروصدا و حرف زدن از خانه بیرون رود، به مردنش تعبیر می‌شود و اگر با حرف زدن از خانه بیرون رود، به زنده ماندنش تعبیر می‌شود.

بیرون رفتن از در تنگ: به پیروزی و نجات تعبیر شود.

سفر کردن: مسافرت نمودن از جایی به جای دیگر به تغییر و تحول در شرایط و احوال فرد تعبیر شود.

مردن: به توبه نمودن و بازگشت به سوی خدا تعبیر شود؛ زیرا مردن، بازگشت به سوی خداست.

زراعت و کاشتن: به کردار انسان تعبیر شود.

سگ: به مهمان داری نکردن و ورّاجی تعبیر شود.

شیر: به فردی قدرتمند و بانفوذ تعبیر شود.

روباه: به فردی پیمان‌شکن و نیرنگ ‌باز تعبیر شود.

اعضای اضافی بر روی بدن: اگر آن عضو اضافی، زیبا و متعادل باشد به خیر و نیکی و اگر نامتعادل و زشت باشد، به شر و بدی تعبیر شود.

هر نوع بالا رفتن و پایین آمدن: اولی به پیروزی و دومی به شکست تعبیر شود.