دوم

اگر خواب خوشایند و نیکو باشد، شایسته است که بیننده‌ی آن، چهار عمل زیر را انجام دهد:

۱. خداوند را به خاطر دیدن آن خواب، سپاس گوید.

۲. به دیگران در مورد آن، مژده دهد.

۳. نزد هر‌کس که دوست دارد، آن را بیان کند.

۴. نزد خود، آن را به امری نیک و شایسته تعبیر نماید، زیرا خواب براساس چگونگی تعبیر آن تحقّق می‌یابد.