صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۱۰- پیوند رحم از جمله خوبی‌ها و صفات برجسته است:

۱۰- پیوند رحم از جمله خوبی‌ها و صفات برجسته است:

که دین اسلام به آن تأکید نموده است.

هیچ دینی مانند اسلام به پیوند و دوستی میان پیروانش عموما و خویش و اقاربش بصورت خاص امر ننموده و توجه به خرچ نداده است چنانکه اسلام خواهان روابط حسنه و وجود رشته‌های ناگسستنی میان پیروان خود است.