صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ٧- پاداش صله رحم و قطع آن هر چه زودتر داده می‌شود:...

٧- پاداش صله رحم و قطع آن هر چه زودتر داده می‌شود:

از أبو هریرهس روایت است که پیامبر ج فرمود: «هیچ عملی نیکو مانند صله رحم نیست که پاداشش به زودی داده شود. و هیچ عملی بد مانند بریدن صله رحم و ستمگری نیست که کیفرش بی‌درنگ داده شود» [۲۴].

[۲۴] روایت امام ترمذی: ۵۳٩۱ و امام بیهقی: ۱۰/ ۴۲.