صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۶- صدقه بر خویشاوندان تنگدست و بینوا أجر و پاداش د...

۶- صدقه بر خویشاوندان تنگدست و بینوا أجر و پاداش دو چند دارد:

چنانکه از پیامبر ج روایت است که فرمودند: «صدقه بر مسکین صدقه است و اگر برای خویشاوندان دهد هم صدقه است و هم صله رحم» [۲۳].

[۲۳] روایت امام ترمذی: ۶۶۵۸ و امام ابوداود: ۲۳۵۵.