صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۲- پیوند رحم علامۀ ایمان به خداوند متعال و روز رست...

۲- پیوند رحم علامۀ ایمان به خداوند متعال و روز رستاخیز است:

از أبو هریرهس روایت است که رسول الله ج فرمود: «آنکه به خداوند و روز آخرت ایمان دارد، باید مهمان خود را احترام کند و کسی که ایمان به خداوند متعال و روز رستاخیز دارد باید صله رحم را پیوسته دارد، و کسی که ایمان به خداوند و روز آخرت دارد باید سخن نیکو گوید و یا سکوت اختیار نماید» [۱٩].

[۱٩] بخاری و مسلم.