صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان ۱- پیوند رحم از بزرگترین اسباب داخل شدن به بهشت اس...

۱- پیوند رحم از بزرگترین اسباب داخل شدن به بهشت است:

از أبو أیوب رضی الله عنه روایت شده که مردی برای پیامبر ج گفت: از عملی با خبرم ساز که به بهشتم داخل کند. فرمودند: اینکه خدای را پرستیده و به او چیزی را شریک نیاوری و نماز را گزارده و زکات را داده و پیوند رحم را پیوسته داری) [۱۸].

[۱۸] بخاری و مسلم.