صفحه نخست اخلاق اسلامی روابط با خویشاوندان چگونگي قطع رابطه با خويشاوندان و اقارب:

چگونگي قطع رابطه با خويشاوندان و اقارب:

می‌توان در نکات ذیل چگونگی قطع رابطه با خویشاوندان را بیان کرد:

۱- عدم کمک و همکاری با خویشاوندانیکه محتاج و تنگدست اند.

۲- سخن چینی و تفرقه افگنی میان آنان.

۳- عدم دید و بازدید و خبر‌گیری از آنان.

۴- اشتراک نکردن در خوشی و غم آنان، شاید سال‌ها با هم همسایه باشند و لی روزی هم از حال یکدیگر نمی‌پرسند.

۵- تعلیم ندادن امور دینی که به آن احتیاج دارند، در حالیکه وی قادر به اینکار است.

۶- دعوت ندادن گمراه و مشرکِ آن‌ها را به دین مقدس اسلام.

٧- تحقیرنمودن و اعلان بیزاری از آن‌ها در مجالس عامه بخاطر فقیر بودن آن‌ها یا به سبب دیگری.