روایات جعلی:

خواننده عزیز! اینک چند نمونه از احادیث جعلی و دروغین وساخته شده را در این باب گوشزد می‌کنیم تا اینکه فریب آن‌ها را نخورید و از آن‌ها بپرهیزید:

اول «کسی که حج کند و مرا زیارت نکند با من جفا کرده است». «من حج ولم يزرني فقد جفاني».

دوم: «کسی که پس از وفاتم مرا زیارت کند گویا در حیاتم مرا زیارت کرده است» «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي».

سوم: «کس که مرا و پدرم ابراهیم را در یک سال زیارت کند نزد خدا برای او ضمانت بهشت می‌کنم». «من زارني وزار أبي ابراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة».

چهارم: «کسی که قبر مرا زیارت کند شفاعت من بر او واجب می‌گردد». «من زار قبري وجبت له شفاعتي».