شخصیت‌پرستی:

صحبت از مشروع بودن شد رحال برای زیارت قبر حضرتشص منجر به این می‌شود که قبر ایشان «عید» (جای شادی و خرسندی) قرارگیرد، و همان چیزی که پیامبرص از آن ترس داشتند یعنی غلو و شخصیت پرستی واقع گردد، چنان‌که عملاً بسیاری از مردم در آن واقع شدند چون اعتقاد داشتند که برای زیارت قبر حضرتشص سفر مخصوص جایز است.

و اما احادیث و روایاتی که در این باب مورد استدلال کسانی قرار گرفته که سفر مخصوص برای زیارت قبر حضرتشص را جایز می‌دانستند همه احادیث ضعیف بلکه موضوعی است که چنان‌که محدثین از قبیل دارقطنی، بیهقی، حافظ بن حجر وغیره، این ضعف را بیان کرده‌اند، بنابراین درست نیست که این احادیث ضعیف را در مقابل احادیث صحیحی قرار دهیم که بر حرام بودن شد رحال جز به مساجد سه‌گانه دلالت صریح و آشکار دارند.