نسخه امام مالک/:

امام مالک/ (که تمام عمرش را در مسجد النبی به نشر علم و سنت مشغول بود تا جایی که به امام دارالهجرة معروف است. مترجم) ازاین عمل و امثال آن باز داشته و می‌فرماید: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها». «آخر این امت را إصلاح نمی‌کند مگر آنچه که اول آن را إصلاح کرده است».

و روشن است که آنچه اول این امت را إصلاح کرده حرکت در مسیر منهج نبویص و خلفای راشدین و صحابه مرضیین - کسانی که خداوند از آنان اعلان رضایت وخوشنودی فرموده - و پیروان نیکوکار آنان بوده است پس آخر این امت نیز جز با چنگ زدن به همان منهج و روش و حرکت در همان مسیر إصلاح نخواهد شد.

از خداوند می‌خواهیم که مسلمین را به آنچه که نجات وسعادت و عزت دنیا و آخرتشان در آن است توفیق عنایت فرماید براستی که او عطا کننده و نوازشگر است.