بعضی بدعت‌ها:

بوسیدن: برای هیچکس جایز نیست که به حجره شریفه دست بکشد یا آن را ببوسد یا اینکه به دور آن طواف کند، زیرا این امور از سلف صالح نقل نشده بلکه انجام چنین اعمالی بدعت ناپسندیده است، و برای هیچکس جایز نیست که از رسول خداص بخواهد که حاجتش را بر آورده یا مشکلش را حل کند یا مریضش را شفا بخشد و از این قبیل أمور، زیرا همه اینگونه مسائل جز خداوند توانا و بی‌نیاز از هیچ کسی خواسته نمی‌شود، و خواستن و طلب کردن چنین أموری از مردگان شرک و پرستش غیر خدا بشمار می‌آید.

دین اسلام بردو اصل استوار است، اول اینکه جز خدای یگانه هیچ‌کس یا چیزی پرستیده نشود، دوم اینکه این پرستش جز به طریقه‌ای که پیامبرص مشروع فرموده انجام گیرد.

و این همان معنای لا اله الا الله محمد رسول الله است.