زیارت مسجد نبوى

بسم الله الرحمن الرحیم

زیارت مسجد نبویص قبل از حج یا بعد از حج سنت است به دلیل حدیثی که أبوهریرهس در صحیحین روایت می‌کند که پیامبرص فرمودند: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيرُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ، فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». «یک نماز در این مسجد من بهتر از هزار نماز در غیر آن است به جز مسجد الحرام».

و از ابن عمرب روایت است که پیامبرص فرمودند: «صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ، فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» [۱]. «یک نماز در این مسجد من بهتر از هزار نماز در غیر آن است به جز مسجد الحرام».

و از عبدالله بن زبیرب روایت است که رسول اللهص فرمودند: «صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أفضل مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِى مَسْجِدِى هذا» [۲].

«یک نماز در این مسجد من بهتر از هزار نماز در غیر آن است بجز مسجد الحرام و نماز در مسجد الحرام بهتراز صد نماز در این مسجد من است».

و از جابرس روایت است که رسول اللهص فرمودند:

«صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أفضل مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ» [۳].

«یک نماز در این مسجد من بهتر از هزار نماز در غیر آن است به جز مسجد الحرام و یک نماز در مسجدالحرام بهتر از صدهزار نماز در غیر آن است».

أحادیثی که در این معنی آمده بسیار است.

[۱] حدیث در صحیح مسلم است. [۲] حدیث در مسند احمد و صحیح ابن خزیمة و صحیح ابن حبان است. [۳] حدیث در مسند احمد و سنن ابن ماجه است.