بررسی روایت مبرد در کتاب «الکامل»

این بخش از روایت که نویسندگان مقالۀ «دردانۀ کوثر و یورش به خانۀ وحی» از آن استدلال می‌‌نمایند در کتاب «الکامل» وجود ندارد و اگر چنین ادعایی دارند آن را نشان دهند «البینه على المدعی»!.

دلیل ما آن است که چون نویسندگان مقاله «دردانۀ کوثر و یورش به خانۀ وحی» آن را از شرح ابن ابی الحدید نقل کرده‌اند، چنانکه در پاورقی مقاله خویش نیز حواله شرح نهج البلاغه را ارجاع داده‌اند، غافل از آن بوده‌اند که ابن ابی‌الحدید در ابتدای روایت کتاب «الکامل» می‌‌گوید:

«روی المبرد فی «الکامل» صدر هذا الخبر عن عبدالرحمن بن عوف.....»[۷۲] .

یعنی: «مبرد در کتاب «الکامل» ابتدای این روایت را ذکر کرده است و آنجا که روایت مبرد خاتمه می‌‌یابد، محمد ابوالفضل ابراهیم؛ محقق کتاب شرح نهج البلاغه در پاورقی می‌گوید»:

«هذه آخر روایة المبرد - مع تصرف کثیر فی العبارة (فی الکامل ۱: ۵۵-۵۴ بشرح المرصفی»[۷۳] .

اینجا روایت مبرد پایان می‌‌یابد، با تصرف زیادی که در عبارت انجام گرفته است. الکامل، ۱ : ۵۵-۵۴ شرح مرصفی» در آن بخش از روایت «الکامل» که ابن ابی الحدید از آن نقل کرده است، اصلاً اشاره‌ای به سخنان حضرت ابوبکر س که دربارۀ خانۀ فاطمه زهرا ب بیان داشته، نشده است و این قسمت از عبارت شرح ابن ابی الحدید را که نویسندگان مقالۀ «دردانۀ کوثر و یورش به خانۀ وحی» نقل نموده‌اند ابن ابی‌الحدید از کتاب «السقیفه» که تألیف ابوبکر، احمد بن عبدالعزیز جوهری شیعی است نقل نموده است[۷۴] .

‌لذا استناد به کتاب «الکامل» که تألیف ابوالعباس مبرد سنی مسلک است، سودی ندارد و ادعای بدون دلیل است.

[۷۲] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ج، ۲ ص، ۴۵. [۷۳] همان، مرجع ج، ۲ ص، ۴۶. [۷۴] ر.ک. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ج، ص، ۴۴.