بررسی روایت ابن عبدربه در «العقد الفرید»

روایت ابن عبدربه نیز به دلائل متعددی قابل قبول و استناد نمی‌باشد.

۱- بخاطر آنکه روایت مذکور بدون ذکر سند و مآخذ بیان شده است و از این جهت هیچ گونه ارزش حدیثی و تاریخی ندارد.

۲- همۀ روایاتی که متعلق به این بخش از وصایای حضرت ابوبکر صدیق س هستند از طریق علوان بن داود بجلی نقل شده‌اند که ائمه جرح و تعدیل وی را ضعیف قرار داده‌اند، لذا روایت بی‌ اعتبار است و به عنوان دلیل و مدرک قابل قبول نیست.

۳- گرایش احمد بن عبدربه اندلسی به مذهب تشیع[۶۵] نیز، صداقت و بی ‌طرفی مؤلف را در نقل روایت مذکور، دچار تردید و ابهام می‌‌نماید.

۴- عدم تصریح در سخنان حضرت ابوبکر س به سوزاندن خانه فاطمه زهرا ب و شهادت رساندن آن بانوی بزرگوار؛ چنانکه از ترجمة صحیح سخنان حضرت ابوبکر س این مطلب به اثبات می‌‌رسد.

[۶۵] ر.ک، ابن کثیر، ابو الفداء، البدایه و النهایه ج، ۱۱ ص، ۲۱۹ داراحیاء التراث العربی ۱۴۰۸ ه‍. ۱۹۸۸ م.