بررسی روایات ادعای یورش به خانۀ وحی

نویسندگان مقالۀ «دردانۀ کوثر و یورش به خانه وحی» در بخش چهارم ادعا نموده‌اند که حضرت ابوبکر و عمر ش به خانة حضرت فاطمة زهرا ب یورش برده‌‌اند و به هتک حرمت خانة حضرت زهرا ب پرداخته‌اند، که در اثبات ادعایشان چند روایت را ارائه نموده‌‌اند که ما در این بخش به نقد و بررسی آن روایات می‌پردازیم.