تحقیق سند:

سند روایت «تاریخ طبری» در ابتدا و انتها، دو اشکال دارد، زیرا نخستین راوی آن یعنی: ابن حمید متهم به دروغ ‌پردازی است و آخرین راوی نیز خود شاهد آن ماجرا نبوده است و بالواسطه روایت می‌کند، لذا روایت هم ساختگی است و هم منقطع.

راوی اول: ابن حمید، ابو عبدالله الرازی، متوفای سال (۲۴۸ ﻫ) است.

ابن خراش دربارۀ او می‌‌گوید:

«حدثنا حمید وکان والله یکذب»[۴۷] .

«ابن حمید برای من حدیث روایت می‌‌کرد، به خدا قسم وی دروغ می‌گفت».

و امام صالح ‌جرزه می‌‌گوید:

«ما رأیت أحذق بالکذب من ابن حُمید ومن ابن الشاذکونی»[۴۸] .

«من در دروغگویی ماهرتر از ابن حمید و ابن شاذکونی ندیدم».

و امام شمس الدین ذهبی می‌گوید:

«و هو مع امامته منکر الحدیث، صاحب عجائب»[۴۹] .

«او با این وصف که امام است احادیث منکر و اخبار شگفت انگیز روایت می‌کند».

[۴۷] ذهبی، شمس الدین، محمد بن احمد،میزان الاعتدال ج، ۳ ص، ۵۳۰ شمارۀ شرح حال (۷۴۵۳) دارالفکر بیروت. [۴۸] همان مرجع ج، ۳ ص، ۵۳۰. [۴۹] ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء ج، ۱۱ ص، ۵۰۳ شمارۀ شرح حال (۱۳۷) موسسه الرساله، ۱۴۱۴ ه‍ ۱۹۹۴ م.