مشخصات کتاب

عصمت حضرت زهراب

از دیدگاه اهل سنت و جماعت
تأليف

اسحاق دبیری (رحمه الله)