۴- ساکت کردن دانش‌آموزان با صدای بلند

هنگامی که معلّم دید دانش‌آموزان وسط درس صحبت می‌کنند، با صدای بلند از آن‌ها بخواهد که ساکت شوند. رسول خدا ج خطاب به شخصی که در محضر او آروغ زد، فرمودند:

«كفّ عنّا جشاءك [۱۶]»«صحیح الجامع»

«نزد ما آروغ نزن.»

[۱۶] ر.ک: صحیح جامع، حسن، ص ۴۳۶٧.