۳- سرزنش کردن

گاهی معلّم مجبور می‌شود که یکی از دانش‌آموزان را به خاطر تلف کردن وقت کلاس با سؤال‌های بی‌مورد و عدم احترام به معلّم و دیگر اشتباهاتی که مرتکب می‌شود، توبیخ کند. در این صورت، اگر معلّم او را سرزنش کند، در جای خود ساکت و باادب می‌نشیند. رسول خدا ج وقتی مردی را دید که شتر مخصوص قربانی را جلوی خود می‌راند، فرمودند: سوار شتر شو.

آن مرد گفت: این شتر، مخصوص قربانی است [و نمی‌توانم سوار آن شوم.]

رسول خدا ج فرمودند: سوار شو!

آن مرد سوار شد و در حالی که نشانه‌ی قربانی بر گردن شتر آویزان بود، هم‌ردیف پیامبر ج حرکت می‌کرد «روایتی از بخاری»