زیان‌های تنبیه بدنی

۱- اشکال در روند یادگیری و عقب ماندن از همکلاسی‌ها.

۲- برخورد نسنجیده‌ی معلّم و دانش‌آموز به هنگام تنبیه، و تأثیر آن بر هر دو.

۳- احتمال ضربه دیدن دانش‌آموز از ناحیه صورت، گوش، چشم یا دیگر اعضای بدن.

۴- دانش‌آموز تنبیه شده از درک درس عاجز می‌ماند.

۵- رشته‌ی افکار معلّم هنگام تنبیه قطع می‌شود.

۶- معلّم باید در مقابل دادگاه و خانواده‌ی دانش‌آموز و بازرس پاسخ‌گو باشد.

٧- اتلاف وقت دانش‌آموزان و متأثر شدن آن‌ها از این برخورد معلّم.

۸- از بین رفتن احترام متقابل میان دانش‌آموز و معلّم.