۲- داستان‌های هدف‌دار

داستان، تأثیر زیادی بر انسان می‌گذارد؛ پس مربّیان باید داستان‌های فراوانی برای دانش‌آموزان نقل کنند. در قرآن کریم و سیره‌ی پیامبر داستان‌های بسیار آمده است.

(أ) داستان اصحاب کهف: هدف از این داستان تربیت نسل با ایمانی است که دوستدار توحید بوده و از شرک بیزار است.

(ب) داستان عیسی÷: هدف از این داستان، اعتراف به این واقعیت است که عیسی بنده‌ی خداست نه پسر وی، آنگونه که نصاری می‌پندارند.

(ج) داستان یوسف÷: این داستان ما را از اختلاط زنان و مردان برحذر می‌دارد؛ چون این کار عواقب خطرناکی به دنبال دارد.

(د) داستان یونس÷: هدف از این داستان، درخواست کمک از خدای یکتاست؛ به ویژه هنگامی که دچار بلا و مصیبت می‌شویم.

(ه‍ ( داستان یاران غار: پیامبر ج این داستان را برای یارانش حکایت کرد تا توسّل به خدا را با انجام کارهای شایسته، مانند خشنودی والدین، ادای حقوق مردم و ترک زنا به خاطر بیم از خدا، به آنان بیاموزد، سیره‌ی پیامبر ج سرشار از این داستان‌های مفید است.

خلاصه‌ی موضوع این است که معلّمان و مربّیان باید داستان‌های سودمند فراوانی را برای دانش‌آموزان خود بازگو کنند؛ زیرا این داستان‌ها در فرایند تربیت، کمک فراوانی به معلّمان می‌کند. همچنین معلّمان باید دانش‌آموزان را از داستان‌های بدی که به بزهکاری، کارهای زشت و انحراف اخلاقی وامی‌دارد، برحذر دارند.

در این جا لازم می‌دانم که عنوان چند کتاب مفید را که برای جوانان نوشته‌ام و تاکنون به چاپ رسیده‌اند، نام ببرم:

۱- داستان‌های شگفت‌انگیز زندگی پیامبر ج.

۲- معجزه اسراء و معراج.

۳- گلچینی از خصلت‌های محمّدی و اخلاق نبوی و آداب اسلامی.

۴- تصوّف در ترازوی کتاب و سنت.

۵- اطلاعات مهمی از دین که بسیاری از مسلمانان آن را نمی‌دانند.

۶- ارکان اسلام و ایمان.

٧- عقیده اسلامی در چارچوب کتاب و سنت صحیح.

۸- شهادت لااله‌إلاالله.

٩- تحفه نیکوکاران در باب ادعیه، آداب و اذکار.

۱۰- هشداری دیگر نسبت به کتاب‌هایی که «صابونی» در موضوع تفسیر خلاصه کرده است.

۱۱- فضایل صلاه و سلام بر بهترین خلق خدا محمد ج.