۲- مسابقه حفظ احادیث شریف

معلّمان باید مسابقه‌ی حفظ احادیث شریف را اجرا کنند؛ زیرا احادیث پیامبر ج از اهمیّت فراوان برخوردار است و پس از قرآن کریم، دومین منبع قانونگذاری محسوب می‌شود و در دین و دنیا به دانش‌آموزان سود می‌رساند.