۴- مسابقات دینی و سرگرمی

اجرای مسابقات، نقش مهمی در فعالیت‌ ذهنی دانش‌آموزان دارد؛ مخصوصاً هنگامی که معلّم به طرح سؤالات متنوعی برای دانش‌آموزان می‌پردازد، هر دانش‌آموزی تلاش کند به آن‌ها پاسخ دهد.

بهتر است که معلّم برای تشویق شرکت‌کنندگان جوایز مادی و معنوی به آنان بدهد.