۱- سخنرانی و پند و اندرز

بهتر است که دانش‌آموزان قبل از رفتن به کلاس‌ها، در صف صبحگاهی حاضر شوند و یکی از معلّمان یا دانش‌آموزان، چند آیه و حدیث را همراه با معانی آن‌ها، به زبان ساده برای دانش‌آموزان بخواند.