۴- اعتراف به خطا و اشتباه

اگر راه خطا رفتی، به خطایت اعتراف کن و پوزش بخواه؛ زیرا اعتراف به خطا بهتر از آن است که در باطل باقی بمانی. رسول خدا ج می‌فرمایند:

«كلّ بني آدم خطّاءٌ وخیر الخطّائین التّوابون» «رواه الترمذی و حسنه محقق جامع الاصول.»

«همه انسان‌ها دچار گناه و اشتباه می‌شوند و بهترین آن‌ها کسانی هستند که همیشه از اشتباهات و گناهانشان توبه می‌کنند.»

التّوابون؛ یعنی، کسانی که به اشتباهات خویش اعتراف می‌کنند و از آن دست کشیده و به سوی خدا باز می‌گردند.