۲- رفتار و برخورد مردم

(الف) چیز خوبی را که برای خودت دوست می‌داری، برای دیگران هم دوست بدار؛ چون رسول خدا ج می‌فرمایند:

«لا یؤمن أحدكم حتّی یحبّ لأخیه ما یحبّ لنفسه» «متفق علیه»

«هیچ کس از شما ایمان ندارد مگر آنچه را که برای خود می‌پسندد، برای برادرش نیز، نپسندد.»

(ب) در خرید و فروش، با گذشت و مهربان باش، چون رسول خدا ج می‌فرمایند:

«رحم‌ الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشتری، سمحاً إذا قضی، سمحاً إذا اقتضی» «رواه البخاری»

«رحمت خداوند بر بنده‌ای که به هنگام خرید و فروش و به هنگام گرفتن حق خود از دیگران و به هنگام دادن حق آنان، کریمانه و با گذشت عمل می‌کند.»

(ج) با مردم ارتباط داشته باش و آنان را پند و اندرز ده و اذیت و آزارشان را تحمل کن؛ تا جزو کسانی باشی که رسول خدا ج درباره آنان فرموده است:

«المسلم الذّي یخالط النّاس ویصبر علی أذاهم، أفضل من المسلم الذّي لا یخالطهم، ولا یصبر علی أذاهم» «رواه الترمذی و اسناده صحیح»

«مسلمانی که با مردم معاشرت و نشست و برخاست می‌کند و اذیت و آزارشان را تحمل می‌نماید، بهتر از مسلمانی است که با مردم معاشرت ندارد و اذیت و آزارشان را تحمل نمی‌کند.»