تقدیم به

* خواهران و برادران مربّی؛ آنان که مسؤول تربیت فرزندان هستند.
* خواهران و برادران معلّم که دست‌اندرکار امرِ آموزش‌اند.
* پدران و مادرانی که خواهان تربیت شایسته فرزندانشان می‌باشند.
* خواهران و برادران دانش‌آموز و دانشجو که به پیروزی، رستگاری و آینده‌ی درخشان چشم دوخته‌اند.
* دختران و پسرانی که جویای خوشبختی هستند.
* این کتاب ارزشمند را به همه مسلمانان تقدیم می‌دارم.