مشخصات کتاب

راهنمای مربیان برای تربیت دختران و پسران
تأليف:

محمد بن جمیل زینو


مترجم:

عبدالله عبداللهی