مشخصات کتاب

وجوب عمل به سنت رسول الله و کفر کسی که آنرا انکار کند
تأليف:

عبدالعزیز بن باز


مترجم:

اسحاق دبیری