صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد چهارم ٧٩- باب: جَوَائِزِ الوَفْدِ
باب[٧٩]: جائزه...

٧٩- باب: جَوَائِزِ الوَفْدِ
باب[٧٩]: جائزه دادن برای سفیر و نماینده [۲۲٧].

[۲۲٧] این باب، یعنی: باب (٧٩) همین طور بدون ذکر حدیثی در آن، ذکر گردیده است.