صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد چهارم ۴٩- كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّخرِيضِ عَل...

۴٩- كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّخرِيضِ عَلَيْهَا
کتاب [۴٩]: بخشش و فضیلت آن، و تشویق بر بخشش دادن