مشخصات کتاب

فیض الباری
شرح
مختصر صحیح البخاریجلد چهارمتأليف:

دکتر عبدالرحیم فیروز هروی