صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۴۲- کتابُ فِي الاستقراض وأداءِ الدُّیُونِ وَالحَجْ...

۴۲- کتابُ فِي الاستقراض وأداءِ الدُّیُونِ وَالحَجْرِ وَالتفلیس
کتاب [۴۲]: در استقراض و ادای دیون و حجر و تفلیس [۴٧٩]

[۴٧٩] (استقراض): عبارت از قرض گرفتن، و (دیون) عبارت از قرضهایی است که بر ذمۀ شخص قرضدار می‌باشد، و (حَجر): عبارت از آن است که به سببی از اسباب، قاضی شخصی را از تصرف کردن در مالش مانع می‌شود، و (تلفیس): عبارت از آن است که به سببی از اسباب، قاضی حکم به مفلس بودن شخص بکند، و اینکه امام بخاری این مسائل را تحت عنوان یک کتاب آورده است، سببش این است که: احادیث متعلق به هریک از این مسائل کم است، و امکان اینکه برای هریک (کتاب) جداگانۀ را اختصاص می‌داد، وجود نداشت، والله تعالی أعلم.