صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۳٩- کِتَابُ الوَکَالَةِ
کتاب [۳٩]: [احکام]...

۳٩- کِتَابُ الوَکَالَةِ
کتاب [۳٩]: [احکام] وکالت