صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۵٧- باب: ثَمَنِ الکَلْبِ
باب [۵٧]: پول فرو...

۵٧- باب: ثَمَنِ الکَلْبِ
باب [۵٧]: پول فروش سگ

۱٠۴۸- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ س: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» [رواه البخاری: ۲۲۳٧].

۱٠۴۸- از ابو مسعود انصاریس روایت است که پیامبر خدا ج از پول فروش سگ، و مهر زناکار، و پولی که کاهن مقابل کهانت می‌گیرد، نهی کرده‌اند» [۴۲۲].

[۴۲۲] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از مهر زن زناکار: پولی است که زن زناکار در مقابل زنا دریافت می‌دارد. ۲) کاهن کسی است که از امور مستقبل خبر می‌دهد، و عراف کسی است که از گذشته و از چیزهایی پنهان خبر می‌دهد، و ساحر کسی است که در اشیاء تصرف نموده و آن‌ها را از حالی به حال دیگری در می‌آورد، و همۀ این کارها حرام است، و تفصیل آن هم اکنون خواهد آمد. ۳) بنابر ظاهر حدیث، جمهور علماء می‌گویند: فروختن سگ به طور مطلق روا نیست، خواه سگ تعلیم داده باشد، و خواه سگ غیر تعلیم داده، و خواه سگی باشد که نگه داشتن آن روا است، مانند: سگ رمه، و خواه نگه داشتن آن روا نباشد، امام ابو حنیفه و عدۀ دیگری از علماء می‌گویند: هر سگی که نگه داشتن آن روا است، خرید و فروش آن نیز روا است، و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که نهی از خرید و فروش آن در وقتی بود که نگه داشتن آن نیز حرام بود، و وقتی که نگه داشتن بعضی انواع آن مباح گردید، به طور لزوم خرید و فروش همان انواع نیز مباح می‌گردد. ۴) خرید و فروش گربه در نزد جمهور علماء جواز دارد. ۵) به اجماع علماء پولی را که زن از راه ز نا بدست می‌آورد حرام است. ۶) به اجماع علماء پولی را که کاهن، ساحر، و عراف از راه کهانت، سحر و تعریف بدست می‌آورند، حرام است. ٧) همان طوریی که گرفتن پول زنا، و کهانت و سحر حرام است، دادن پول در این راه‌ها نیز حرام است.