صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۶۵- باب: نَحْرِالإِبِلِ مُقیَّدة
باب [۶۵]:...

۶۵- باب: نَحْرِالإِبِلِ مُقیَّدة
باب [۶۵]: ذبح کردن شتر در حال بستن دستش

۸۴٧- وَعَنهُ ب: أَنَّّهُ رَأَی عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ج» [رواه البخاری: ۱٧۱۳].

۸۴٧- و از ابن عمرب روایت است که وی شخصی رادید که شترش را خوابانده و نحر می‌کند.

گفت: او را ایستاده و در حالی که دستش بسته باشد نحر کن، سنت محمد ج چنین است [۱۸٩].

[۱۸٩] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سنت و یا مستحب است که شتر به همین طریقی که در حدیث آمده است، نحر گردد. ۲) اگر کسی حکمی را نمی‌دانست، عالم باید آن حکم را برایش بیاموزد.