صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم ۳- باب: الحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ
باب [۳]: ح...

۳- باب: الحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ
باب [۳]: حج کردن بر شتر بارکش

٧٧۱- عَن أَنَسٍ س: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ» [رواه البخاری:۱۵۱٧].

٧٧۱- از انسس روایت است که پیامبر خدا ج بر شتری حج کردند که زاد و متاع‌شان نیز بر بالای شتر بار شده بود [۸٧].

[۸٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: پیامبر خدا ج وقتی که به حج رفتند تنها یک شتر داشتند که بر همان شتر سوار بودند، و بار متاع‌شان نیز بر همان شتر بار بود، و در روایت دیگری از انسس روایت است که گفت: پیامبر خدا ج بر شتری حج کردند که بر آن قطیفۀ انداخته شده بود که بیش از چهار درهم ارزش نداشت»، و در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا ج فرمودند: «الهی! این حج را حجی بگردان که در آن سمعت و ریائی نباشد».