مشخصات کتاب

فیض الباری
شرح
مختصر صحیح البخاریجلد سومتأليف:

دکتر عبدالرحیم فیروز هروی