صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۱۳- باب: اتِّبَاعِ النِّساءِ الجَنَائِزَ
ب...

۱۳- باب: اتِّبَاعِ النِّساءِ الجَنَائِزَ
باب [۱۳]: همراهی زن‌ها با جنازه

۶۴٩- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ل، قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [رواه البخاری: ۱۲٧۸].

۶۴٩- از ام عطیهل روایت است که گفت: از همراهی کردن با جنازه نهی شدیم، ولی این نهی جدی نبود [۴٠٩].

[۴٠٩] نهی اگر جدی نباشد، به نام نهی تنزیهی، و یا کراهت یاد می‌شود، و از این‌جا است که اکثر علماء گفته‌اند که: مشایعت کردن زن از جنازه مکروه است، و مذهب احناف هم همین چیز است.