صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۱۸- كتابُ تقصير الصَلاةِ
کتاب [۱۸]: کوتاه ...

۱۸- كتابُ تقصير الصَلاةِ
کتاب [۱۸]: کوتاه خواندن نماز