صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد دوم ۴- باب: الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
باب [۴...

۴- باب: الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
باب [۴]: وتر خواندن بر بالای دابه

۵۴۳- وَعَنْهُ ب قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج كَانَ يُوتِرُ عَلَى البَعِيرِ» [رواه البخاری: ٩٩٩].

۵۴۳- و از ابن عمرب روایت است که گفت: پیامبر خدا ج [گاهی] وتر را بر بالای شتر می‌خواندند [۲٧٩].

[۲٧٩] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: نظر به ظاهر این حدیث بعضی از علماء خواندن نماز وتر را در حالت سواره جواز داده‌اند ولی عده دیگری از علماء از آن جمله احناف می‌گویند: حکم نماز وتر مانند نماز فرض است، و خواندن آن در حالت سواره جواز ندارد، و می‌گویند: وتر خواندن پیامبر خدا ج بر بالای شتر در ابتدای امر و در وقت عدم وجوب آن بود، بنابراین، این حدیث منسوخ است، و نباید نماز وتر در حالت سواره خوانده شود، مگر در حالتی که ادای آن در حالت پیاده امکان پذیر نباشد.