مشخصات کتاب

فیض الباری
شرح
مختصر صحیح البخاریجلد دومتأليف:

دکتر عبدالرحیم فیروز هروی