صفحه نخست حدیث و سنت فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد اول مسئلۀ سوم – اختلافات فقهاء در استنباط احکام از احا...

مسئلۀ سوم – اختلافات فقهاء در استنباط احکام از احادیث:

در این مسئله باید به سه موضوع مهم اشاره کرد:

موضوع اول: سبب اختلاف.

موضوع دوم: حکم اسلام در این اختلافات.

موضوع سوم: موقف دیگران از این اختلافات.