اسباب تألیف صحیح البخاری:

برای تالیف این کتاب از طرف امام بخاری/ چندین سبب وجود دارد، که مهمترین آن‌ها عبارت است از اینکه:

۱- امام بخاری/ چون دید کتاب‌هایی که در عصر وی، در حدیث پیامبر خدا ج جمع و تألیف گردیده است، مختلطی از احادیث صحیح، و حسن و حتی ضعیف است، از این جهت تصمیم گرفت تا کتابی را که فقط مشتمل بر احادیث صحیح پیامبر خداج باشد تألیف نماید، و همانطور هم کرد.

۲- روزی از استاد خود امام اسحق بن ابراهیم حنظلی معروف به (ابن راهویه) شنید که شاگردانش را مخاطب قرار داده و می‌گوید: «چه خوب می‌شد اگر در کتاب مختصری، احادیث صحیح پیامبر خدا ج جمع می‌گردید»، این سخن در قلب امام بخاری/ تاثیر نمود، و تصمیم گرفت تا احادیث صحیح منسوب به پیامبر خدا ج را جمع و تألیف نماید.

۳- خود امام بخاری/ می‌گوید: «شبی پیامبر خدا ج را بخواب دیدم، و گویا در دستم بادزنه‌ای است که با آن، از پیامبر خدا ج از اذیت حشرات محافظت می‌نمایم»، و این خواب را چنین تعبیر کردند که: احادیث صحیح و حقیقی پیامبر خدا ج را، از احادیث دروغ و موضوعی محافظت می‌نماید، و این سبب دیگری از اسباب تألیف این کتاب بود.