مشخصات کتاب

فیض الباری
شرح
مختصر صحیح البخاریجلد اولتأليف:

دکتر عبدالرحیم فیروز هروی