مشخصات کتاب

فقه ذکر و دعا

جلد اول


تأليف:

عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین